Algemene Voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden(pdf-2012, 76kb)

Deze Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder HR-nummer: 17169745.

Algemene voorwaarden - v2
de hygienische praktijk
24-04-2012
Leveringsvoorwaarden van Dental Imaging/De hygiënische praktijk
ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortkomende
verbintenissen.
Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Indien de
afnemer een opdracht bij ons plaats doet hij daarmee afstand van de door hem gehanteerde algemene
(inkoop)voorwaarden.
ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN
Al onze aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen of zoveel langer of korter als daarbij wordt aangegeven en
worden steeds vrijwillig gedaan. Zij kunnen binnen 3 werkdagen na ontvangst daarvan worden herroepen.
Bestellingen en opdrachten zijn door ons pas geaccepteerd, nadat deze door ons schriftelijk, mondelinge,
telefonisch opdracht of per e-mail zijn bevestigd. Onze bevestiging strekt partijen van bewijs van wat met hen is
overeengekomen. Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed
slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van
het monster, model, fabrieksopgave of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd
conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. Levering en/of installatie van geleverde ICT
materialen worden uitgevoerd volgens specificaties van ons. Mocht tijdens (af)levering of installatie blijken dat de
hardware- of software van de opdrachtgever hiervan afwijkt, dan wordt dit medegedeeld aan de afnemer, dit
weerhoud niet het betalen van financiële afspraken en de hierbij omschreven verplichtingen. Onder het moment van
levering aangegeven in artikel 4 en 5.
ARTIKEL 3. PRIJZEN
Prijzen kunnen slechts schriftelijk, mondelinge, telefonisch opdracht of per e-mail worden overeengekomen, waarbij
de prijzen zoals vermeld in de opdracht geldend één en ander in achtneming van het navolgende:
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
De door ons gehanteerde verkoopprijzen zijn gebaseerd op de tijdens de order bestaande rechten, lasten,
transportkosten, etc. Indien in één of meer (prijs)bepalende factoren wijziging optreedt voordat de goederen
geleverd zijn, zijn wij gerechtigd de verkoopprijzen dien overeenkomstig aan te passen, in welk geval deze laatste
prijzen gelden. Bij naar ons oordeel extreme hoge prijsverhogingen zijn wij gerechtigd de order te annuleren, zulks
te onze beoordeling.
Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Behandeling-, administratie- en/of porto kosten worden aan opdrachtgever in
rekening te brengen.
ARTIKEL 4. LEVERINGSTERMIJNEN
De door ons opgegeven leveringstermijnen zullen door ons zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch nimmer
bindend of fataal.
Wij zijn gerechtigd de verkochte zaken in gedeelte te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde
heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, zijn wij bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Afnemer is verplicht het voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder
uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen.
Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien bestelde goederen aan afnemer ter aflevering zijn aangeboden,
doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.
ARTIKEL 5. BETALINGEN
Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen dient betaling uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te
geschieden. Kortingen of compensaties worden niet verleend.
Bij orders met een bedrag van € 500,- of hoger, is door de afnemer in beginsel een aanbetaling van 30 % van het
factuurbedrag inclusief BTW verschuldigd. De aanbetaling dient te worden betaald binnen 8 dagen na de
opdrachtbevestiging en wordt pas als order geaccepteerd als deze betaling op de juiste rekening betaald is.
Ook overigens zijn wij te allen tijde gerechtigd van de afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige
nakoming van de betalingsverplichtingen. Wij zijn gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten
indien afnemer deze verplichting tot het stellen van zekerheden, of enige andere verplichting uit een overeenkomst
niet of niet geheel nakomt.
Het is de afnemer niet toegestaan aftrek, compensatie of opschorting van de betaling toe te passen om wat voor
1 of 3
reden dan ook.
De afnemer zal, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte
nakoming van de vastgestelde betalingstermijn, in welk geval al hetgeen wij van de afnemer te vorderen hebben
terstond en geheel opeisbaar is.
De vordering tot betaling van de koopsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar wanneer de afnemer in staat van
faillissement is verklaard, surséance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer
enig beslag op goederen of vorderingen van de afnemer wordt gelegd, dan wel wanneer de afnemer overlijdt, of in
liquidatie treedt.
Wanneer betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 8 dagen na factuurdatum – of zoveel korter als
overeengekomen – is de afnemer een rente verschuldigd van 8 % per maand over het totale bedrag der factuur
tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
Voorts is de afnemer verschuldigd – bij niet tijdige betaling der factuurbedragen en de verschuldigde rente inclusief
te noemen minimumvergoeding voor eigen incassokosten tw. € 40,00,–. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten, die wij ter inning van onze vordering moeten maken, en buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend
overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 100,00 per
factuur.
ARTIKEL 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom, totdat de afnemer integraal heeft voldaan aan al zijn
(betaling)verplichtingen jegens ons, uit welke hoofde dan ook, inclusief de betaling van rente en incassokosten,
zoals omschreven in artikel 5.
De afnemer zal mitsdien de hem geleverde goederen, zolang geen algemene betaling heeft plaats gevonden, niet
mogen bezwaren, vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren,
verlenen of op welke wijze of titel ook uit zijn bedrijf brengen.In geval de afnemer enige verplichting, voortvloeiende
uit de met hem gesloten overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder enige in gebrekstelling en/of sommatie
gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst
is ontbonden.
ARTIKEL 7. RISICO
De door ons te leveren goederen blijven voor risico tot het moment van (af)levering.
Vanaf het moment van de (af)levering zijn de goederen voor risico van de afnemer en komt voor zijn rekening alle
directe en indirecte schade, welke aan en/of door de goederen voor hem en of derden mocht ontstaan. Onder het
moment van levering aangegeven in artikel 4.
De afnemer is verplicht de goederen naar nieuwwaarde te verzekeringen vanaf het moment van aflevering totdat
algehele betaling heeft plaatsgevonden. Bij tenietgaan van de goederen voordat betaling heeft plaatsgevonden zijn
wij gerechtigd de schade voor ons namens afnemer rechtstreeks bij de verzekeraar te incasseren. De afnemer
cedeert reeds nu voor alsdan al zijn rechten te dier zake aan ons, dan wel verplicht zich reeds nu onherroepelijk
aan een dergelijke cessie mee te werken.
ARTIKEL. 8 AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens voor zover dat voortvloeit uit de garantieverplichtingen zoals omschreven in artikel 9, zijn wij nimmer
gehouden tot enige verdere aansprakelijkheid tot opnieuw leveren van gelijke of soortgelijke goederen als de
aanvankelijk geleverde goederen.
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige overige (indirecte) schade, waaronder uitdrukkelijk begrepen
gevolgschade, zoals voortvloeiende uit bedrijfsstilleggingen, vertragingen, stoornissen, etc.
De afnemer vrijwaart ons voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met de door ons
aan de afnemer geleverde goederen.
ARTIKEL 9. GARANTIE
Afnemer wordt de garantie verleend welke wij ontvangen van de betreffende fabrikant cq. leverancier.
ARTIKEL 10. OVERMACHT
Indien wij involgen overmacht verhindert zijn (tijdig) te leveren, hebben wij de keuze om de uitvoering op te
schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding.
Buiten de wettelijke gevallen van overmacht, wordt contractueel als overmacht beschouwd en hiermee gelijk
gesteld:
Als een derde, waarbij door ons de goederen besteld moeten worden, weigerachtig blijft met de levering;
Werkstaking of sluiting in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leverancier;
Als de levering door overheidsbevel of wetsvoorschriften onmogelijk is geworden;
Oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks is betrokken, evenals brand of
andere vernietigingen in ons bedrijf, gehele of gedeeltelijke beschadiging van het vervoersapparaat in ons bedrijf of
in het bedrijf van onze leverancier.
ARTIKEL 11. MEDEDELINGSPLICHT
Indien ten laste van of in het bedrijf van de afnemer beslag wordt gelegd – In het bijzonder doch niet uitsluitend door
2 of 3
de fiscus – en de koopsom van de goederen, zaken of rechten is niet (volledig) aan ons betaald, dient de afnemer
van dat beslag binnen 5 uur aan ons mededeling te doen en dient de afnemer binnen de zelfde termijn aan de
beslaglegger mededeling te doen van onze eigendomsrechten, bij gebreke waarvan de afnemer, zijn bestuurder(s),
directeur(en) en eigenaar(s) hoofdzakelijk aansprakelijk zijn voor de ons uit dat beslag voortvloeiende schade.
ARTIKEL 12. HOOFDELIJKHEID
Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder deze
(rechtspersonen) hoofdelijk aansprakelijkheid voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit
die overeenkomst voortvloeien.
ARTIKEL 13. ANNULERINGEN, UITSTEL EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST
Indien een door ons met de afnemer gesloten overeenkomst wordt ontbonden als gevolg van een aan de afnemer
toe te rekenen oorzaak, of indien een door de afnemer met ons gesloten overeenkomst door deze wordt
geannuleerd, zijn wij gerechtigd een bedrag van 20% van de orderwaarde inclusief BTW in rekening te brengen,
onverminderd onze rechten de door ons geleden schade van de afnemer te vorderen.
Indien de afnemer om uitstel van levering verzoekt, zijn wij gerechtigd de afnemer een rentevergoeding in rekening
te brengen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 (betaling) van deze voorwaarden, over het totale factuurbedrag
inclusief BTW, te rekenen vanaf de dag dat de levering oorspronkelijk was overeengekomen.
Ten aanzien van de betaling van deze bedragen geldt onverkort het geen is vermeld in artikel (5) betaling van deze
voorwaarden.
ARTIKEL 14. GESCHILLEN
Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, zullen uitsluitend worden onderworpen aan de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging, tenzij
dwingend rechterlijk een andere rechter bevoegd is.
ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, met ons gesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Dental Imaging,
Boxtel, april 2012.
Deze Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder HR-
nummer: 17169745.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 De Hygienische Praktijk | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel